Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri
ORTAM ÖLÇÜMLERİ “30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.” Yönetim Akademisi aşağıda sunduğu hizmetlerle işyerlerine Ortam Ölçümü hizmeti sunmaktadır. * Ortam Havası Ölçümü * Ortamda Gaz Ölçümü * Ortamda Partikül Madde Ölçümü * İç Gürültü Ölçümü * Aydınlatma Ölçümü * Ortamda Ağır Metal Ölçümü * Elektromanyetik Alan ölçümü * Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Sanayilerde, Maden Ocaklarında, Yakma Tesislerinde vb. işletmelerde “Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne göre ölçüm ve analizleri gerçekleştirmekteyiz. Ölçüm Konularımız; * Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2) * Partikül Madde * İslilik * Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini * HF (Hidrojen Florür) * HCl (Hidrojen Klorür) * Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi * Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S) * PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar) * Formaldehit * H2S, NH3 TOPRAKLAMA ve PARATONER ÖLÇÜMLERİ “Topraklama Yönetmeliği”ne ve diğer yönetmeliklere göre topraklama ve paratoner vb. elektriksel ölçümleri yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız; * Makine Elektriksel Teçhizat Kontrolü * Koruyucu Bağlantının Devre Devamlılığı * Yalıtım Direnci Ölçümü * Gerilim Deneylerinin Yapılması * Artık Gerilime Karşı Koruma * Elektromanyetik Alan Ölçümü * Topraklama Ölçümü * Paratoner Ölçümü CE ELEKTRİKSEL GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülke içinde satışı yapılacak ve kullanılacak elektrikli teçhizat ve makinelerin CE markalamasının yetkili kurumlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde bazı ülkelerde içine ürün kabulünde CE işaretini aramaktadırlar. “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik”, Makine Emniyeti Yönetmeliği” ve “LVD Yönetmeliği” ile elektrikli teçhizat ve makinelerin sahip olması gereken özellikler belirlenmiştir. Yönetmelikler kapsamındaki ekipmanların elektriksel güvenlik ölçümleri TSE ve Avrupa standartlarına göre yapılmaktadır. Ulusal standartlar yönetmeliklerdeki emniyet koşullarını sağlaması durumunda kullanılabilmektedir. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İşletmelerde makine, araç, ekipman, elektrik panosu üzerinde ve çalışma alanlarında enerji verimliliği ölçümlerini yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız; * Bacagazı Analiz Cihazı ile Bacagazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi * Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü * Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü * Buhar Kapanı Testleri * Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri * Sularda İletkenlik Tayini * İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri * Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini * Mekanik Devir ölçümleri * Bağııl Nem ve Sıcaklık Ölçümleri * Lüksmetre ile Ortam Aydınlatması Ölçümleri * Ses Seviyesi Ölçer ile Gürültü Ölçümleri * Mekanik Titreşim Ölçümleri SU VE ATIK SU ANALİZLERİ 25687 nolu Resmi Gazete’de 31 Aralık 2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Bu yönetmeliklerin dışında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” yayınlanarak muhatapların yapması gerekenler bildirilmiştir. İçilebilecek sular için ise TS 266 parametrelerine bakılmaktadır. Aktif Oksijen Tayini Alkalinite (Toplam, Karbonat, Bikarbonat) Alkol Derecesi Tayini Aluminyum (Al) Amonyak (NH4) – Amonyum Azotu (NH3-N) Antimon (Sb) Arsenik (As) Asidite Asitlik ve Alkalilik Tayini Askıda Katı Madde (AKM) Bakır (Cu) Balık Biyodeneyi (ZSF) Baryum (Ba) Benzen Berilyum (Be) BOİ5 Bor (B) BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Bulanıklık Civa (Hg) Çamur Hacim İndeksi (SVI) Çinko (Zn) Çökebilen Katı Madde Çözünmüş Oksijen Demir (Fe2+) Demir (Toplam) (Fe) DOC (Çözünmüş Organik Karbon) Elektriksel İletkenlik Emme Hızı Tayini Enterokok Escherichia coli Fekal Koliform Bakteri Fekal Streptokok Sayımı Fenol (Distilasyondan Sonra Spektrofotometrik Metod) Fenol (Ekstraksiyondan Sonra Spektrofotometrik Metod) Fenol İndeksi Florür Fosfor, Reaktif Fosfor, Toplam Gümüş (Ag) Hidrokarbon Yağ İndeksi (Mineral Yağ ve Türevleri) Aktif Klor Miktarlarının Tayini İnorganik Tuzlar Jar Test Kadmiyum (Cd) Kalay (Sn) Kalsiyum (Ca) Karbondioksit, Serbest Karbondioksit, Toplam Kızdırma Kaybı (LOI, Uçucu Katı Madde) (550°C) Klor, Bağlı (Monokloramin, Dikloramin, Azot Triklorür) Klor, Serbest Klor, Toplam Bakiye Klorür Kobalt (Co) KOİ KOİ, Çözünmüş (Cam Elyaf Filtreden Süzme Sonrası) Krom (Cr6+) Krom (Toplam) (Cr) Kurşun (Pb) Lityum (Li) Magnezyum (Mg) Mangan (Mn) Molibden (Mo) Nem Miktarı Tayini Nem Oranı / Katı Madde Miktarı (105°C) Nem Tayini (Sıvı harici ürünlerde) Nikel (Ni) Nitrat (NO3-) – Nitrat Azotu (NO3–N) Nitrit (NO2-) – Nitrit Azotu (NO2–N) Optik Beyazlatıcı Tayini Organik Azot PAHs (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) PCBs Permanganat İndeksi (Okside Olabilen Maddeler) Pestisitler, Fosforlu Pestisitler, Fosforlu ve Klorlu Pestisitler, Klorlu pH Potasyum (K) Pseudomonas aeruginosa Renk (Pt-Co) Renk (Spektrofotometrik) Rutubet ve Uçucu Madde Tayini Sabit Katı Madde (İnorganik Madde) (550°C) Salmonella spp. Selenyum (Se) Semi VOCs (Yarı Uçucu Org. Bil.) Semi VOCs + VOCs Serbest Kostik Alkali Tayini Sertlik (Geçici; Karbonat Sertliği) Sertlik (Kalıcı; Karbonat Olmayan Sertlik) Sertlik, Toplam Shigella spp. Sıcaklık Silisyum (SiO2 Olarak) Siyanür Sodyum (Na) Sodyum Hidroksit ve Sodyum Karbonat Miktarları Tayini Staphyloccoccus aureus Stronsiyum (Sr) Suda Çözünen Madde Miktarı Tayini Sülfat Sülfit Sülfür (Toplam) Talyum (Tl) TOC (Toplam Organik Karbon) Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇM) (180°C) Toplam Katı Madde (TKM) (103 – 105°C) Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Toplam Klor tayini Toplam Koliform Bakteri Toplam Küf ve Maya Sayısı Toplam Serbest Alkali Tayini Toplam Tuz Miktarı TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları) Tuzluluk Uçucu Katı Madde (Organik Madde) (550°C) Uçucu Olmayan Maddelerin Tayini Uçucu Yağ Asitleri Uçucu Yağ Tayini Vanadyum (V) VOCs (Uçucu Organik Bileşikler) Yağ Asitleri Tayini Yağ ve Gres Yağ Miktarı Tayini Yoğunluk Yüzey Aktif Madde Tayini Yüzey Aktif Maddeler (Anyonik – MBAS)
04 Kasım 2016
380 kez görüntülendi
Etiketler: