Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA
+902242491494
hd@yonetimakademisi.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI – ÇEREZ POLİTİKASI

YÖNETİM AKADEMİSİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE PERİYODİK KONTROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş

AMAÇ:Bu politikanınamacı, Yönetim Akademisi ve bağlı şirketlertarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumunu sağlayarak, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.KAPSAM:Bu politika, Yönetim Akademisi Şirketler Grubu bünyesindeki tüm şirketleri kapsar. DAYANAK:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuniledüzenlenen Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eleştirilerek dahi hiçbirsurette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi,İlgili kişi/Çalışan:Kişisel verisi işlenen işçi, stajyer gibi işyerinde çalışan gerçek kişiyi,Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,Veri işleyen/ İşveren:İşveren’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen veya tüzel kişiyi,Veri kayıt sistemi:Kişisel verilerin belirli bir kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,4Veri sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan işvereniifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

a.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliğinin Sağlanması: Yönetim Akademisi Şirketler Grubu bünyesinde kişiler veriler işlenirken; (1)Hukukave dürüstlük kurallarına uygun olma:Yönetim Akademisi Anayasa ve KVK Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir. (2)Doğru ve gerektiğinde güncel olma:Yönetim AkademisiKişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.(3)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:Yönetim Akademisi ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.(4)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Yönetim Akademisi’nde verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması temel esas olup, ihtiyaçduyulmayan kişisel verilerin işletilmesindenkaçınılmaktadır. (5)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Yönetim Akademisi’ndekişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Yönetim Akademisitarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Kişisel verilerin güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri alınmakta ve denetimleri yapılmaktadır. b.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması: Yönetim Akademisi şirketler grubu bünyesinde “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ilebiyometrik ve genetik veriler ilgilinin açık rızası olmaksınız işlenmemekte, korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksınız işlenebilir.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksınız işlenebilir. 3.Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması: Yönetim Akademisi Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.4.Kişisel Verilerin Aktarılması: Yönetim Akademisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8’inci maddesine göre;ilgili kişilerin açık rızası alınarak üçüncü kişi şirketlere, 5grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere aktarılabilmektedir. Detaylı bilgi EK-‘3’de belirtilmiştir. Kişisel verilerden açık rıza aranmayan hususlar;a.Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

b.Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

c.Kişisel verilerin aktarılmasının Yönetim Akademisi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

ç.Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmesi,

d.Kişisel verilerin şirket tarafından aktarılmasının şirketinveya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

e.Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

f.Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olmasıdır.

ÜCÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Yönetim Akademisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda Yönetim Akademisi öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

1.Kişisel Veri Sahipleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 10’ncu madde de belirtilen;

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.Kişisel veri işlenmiş ise buna ilişkin olarak bilgi talep etme,

c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,6

ç.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanaliz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

2.Kişisel Veri Sahibinin İleri Süremeyeceği Haller;

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 11’inci bölümde sayılan haklarını ileri süremezler:1.Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 2.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

3.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamudüzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

4.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 11. bölümde sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b.Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.73.Yönetim Akademisi’nin Başvuru Sahiplerine Cevap Verme Usulü ve SüresiKişisel Veri Sahipleri Yönetim Akademisi’nin belirlemiş olduğu ve EK-4’deyayımlanan Veri Sahibi Başvuru formunudoldurarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Madde 10’unda belirtilen haklarından faydalanabilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibi haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

4.Yönetim Akademisi’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Bu politikanın 5’inci Bölüm 2’nci maddesinde yazan hususlar ile

a.Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

b.Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması

c.Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olmasıdurumunda Yönetim Akademisi Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkına Sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM

SONUÇ

1. Revizyon Ve Yürürlükten Kaldırmaİşbu Politika’nın revizyon edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın revizyon edilmiş hali veya yeni politika örneği ilgili yerlerde ilan edilecektir.

2. Yürürlülükİşbu Politika 20.03.2018tarihinde yürürlüğe girer.

3.Yürütme

İşbu Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu ve veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olan Yönetim Akademisiyönetim kurulunun KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere Şirket İç Yönergesi’ne göre asıl yetkili Bilgi İşlem ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olmak üzere kurulan tüm birim sorumluları sorumludur.

4. EKLEREK

-1Kişisel Veri İşleme Amaçları

EK-2

Kişisel Veri Sahipleri

EK-3Kişisel Verilerin Aktarıldığı 3’üncü Kişi ve Kurumlar

EK-4Veri Sahibi Başvuru Formu8

EK-1 KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

S.NO

BİRİNCİL AMAÇ

ALT AMAÇ

1

Yönetim Akademisi ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yönetimi

İletişim faaliyetlerinin yönetimi

Satın almafaaliyetlerinin yönetimi

Finans ve muhasebe işlerinin takibiTedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi

2

Yönetim Akademisi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması

Hizmetlerin satış sürecinin yönetimiHizmetlerin pazarlama sürecinin yönetimiSatış sonrası destek faaliyetlerinin yönetimi

Müşteri ilişkilerinin yönetimi

Talep ve şikayet yönetimi

3

Yönetim Akademisi İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması

Personel temin süreçlerinin yürütülmesi

Ücret yönetimiKariyer ve Performans yönetimi

Hukuki işlemlerin takibiHizmet sunulan firmaların tüm İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

9

EK-2

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİVE KATEGORİLER

S.NO

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİAÇIKLAMA

1Müşteri

Yönetim Akademisi ile herhangi bir sözleşme ilişkisi olup olmamasına bakılmaksızın şirketimizin sunmuş olduğu hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişileri

2Potansiyel Müşteri

Yönetim Akademisi’nin hizmetlerini kullanma talebinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olarak değerlendirilmiş gerçek kişileri

3Ziyaretçi

Yönetim Akademisi’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş veya internet sitesini, sosyal medya hesaplarını ziyaret eden gerçek kişileri

4Üçüncü Kişi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dışındaki diğer gerçek kişileri

5Çalışan Adayı

Yönetim Akademisi’neherhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişileri6Kimlik BilgisiKişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile SGK numarası, taşıt plakası v.b. bilgileri

7İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, email, faks numarası

8Lokasyon Verisi

Kişisel veri sahibinin hizmetlerikullanımı sırasında veya çalışanlarınşirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler

9Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

10Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Şirketimiz operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

11Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

12Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenliknoktasında alınan kayıtlar

13İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetleryürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

14Finansal Bilgi

Her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gibi bilgileri

15Özlük Bilgisi

Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelikişlenen her türlü kişisel 10veriyi

16Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileri

17Hukuki İşlem ve Uyum

Hukuki alacak ve şirket haklarının tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülüklerve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileri

11

EK-3

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI 3’ÜNCÜ KİŞİ VE KURUMLAR

S.NO

VERİ AKTARIMI YAPILACAK KİŞİLER

TANIMI

VERİ AKTARIMI AMACI

1Bağlı Şirketler

Türktest, Cantuğ,TMGDK, YÖNCERT

Veri sahibinin açık rızası olması halinde işe alım süreçlerinde değerlendirme amacıyla sınırlı olarak

2Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (Örneğin; bankalar, bağımsız denetçiler) anlamına gelmektedir.İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.

3Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukukiyetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak4Çözüm OrtağıYönetim Akademisiyle beraber faaliyet yürüten diğer kişileri

Faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Yasal Zorunluluklar kapsamında sınırlı olarak

12

EK-4 VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI VE SOYADI

T.C KİMLİK NUMARASI

YERLEŞİM YERİ ADRESİ (Tebligat İçin)

CEP TELEFONU NUMARASI

TELEFON NUMARASI

FAX NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ

ÇALIŞAN

ESKİ ÇALIŞAN

MÜŞTERİ

DİĞER

TALEP KONUSU

Talep konusunu açıkça belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belge eklenmelidir.

TALEBİN BİLDİRİLME YÖNTEMİ

E-POSTA

POSTA ADRESİ

FAX

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişini:

Adı:

Soyadı:

Tarih:

İmza:

Başvuru sahibinin iletişim ve talep bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. İmzalı olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır